Salvati copiii - Multumim si va reamintim, puteti redirectiona 3.5%, puteti ajuta, Formular cerere 230

28 January, 2021

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 230 " Cerere privind destinația sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat "

 

Puteti descarca formularul Cerere OPANAF 15/21 aici...

Sau puteti depune Cererea Formular online aici...

 

 

I. Depunerea formularului
1. 1.1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care
realizează următoarele venituri din România:
- venituri din salarii și asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă
de venit;
- venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate
sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care
venitul net se determină în sistem real;
- venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe
baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.
Contribuabilii completează formularul în următoarele situații:
a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conform legii, și solicită restituirea acestora;
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual,
pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii
sau unităților de cult.
1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până
la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI și art. XV din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextulsituaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.59/2020, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu
modificările ulterioare.
2. Termen de depunere
- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului,
sub sancțiunea decăderii.
3. Organul fiscal central competent
Formularul se completează în două exemplare:
- originalul se depune, după caz, la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este
diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea
contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
4. Modul de completare și depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții
acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință
informațiile prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până
la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult,
precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător
formularul “Anexă nr.... la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5%
din impozitul anual datorat".
În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul
230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format
hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

 ............................................

Conform informatiilor oferite de site-ul ANAF, Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

..............................................

 

Puteti descarca formularul Cerere OPANAF 15/21 aici...

Sau puteti depune Cererea Formular online aici...

 

Daca doriti sa depuneti formularul personal sau pentru orice alte detalii va rugam sa ne contactati aici...

Va multumim din suflet!